Jim
2 w - Traducciones

Harley Quinn

image
Sugoi

image
Sugoi
Jim
2 w - Traducciones

Goku Black & Fischl

image
Sugoi
Jim
2 w - Traducciones

Bela Dimitrescu

image
Sugoi
Jim
2 w - Traducciones

Ishtar

image
Sugoi
Jim
2 w - Traducciones

Mercy and Ahri 🏥

image
Sugoi
Jim
2 w - Traducciones

Surtr (?)

image
Sugoi
Jim
2 w - Traducciones

Itsuki Nakano

image
Sugoi
Jim
2 w - Traducciones

2B

image
Sugoi
Jim
2 w - Traducciones

Pītā Guriru to Kenja no Jikan
- Lisa Alpacas (Akira Itsuki)
- Mimi Alpacas (Momo Taiga)
- Vegan Eldoriel (Kururu Kurasaka)

Sugoi